Úvodní strana » Články » Práce v zemědělství má budoucnost

Práce v zemědělství má budoucnost

Precizní zemědělství je na vzestupu a nabízí dobře placenou práci. Poptávka po kvalifikovaných pracovnících v tomto oboru vzrostla násobně!

Foto: Martin Hala

Možná si to neuvědomujete, ale zemědělství je velmi perspektivní obor. Věděli jste, že absolvent střední zemědělské školy má 100% jistotu, že ve svém oboru najde zaměstnání?

Navštivte výstavu VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO, která se koná ve dnech 4. až 6. 11. 2021 v Českých Budějovicích. Výstava by měla pomoci dosud nerozhodnutým žákům orientovat se v nabídce středních škol, středního odborného vzdělávání i učňovské školství.  

Vznikají nové odborné pracovní pozice spojené s precizním zemědělstvím, které je úzce spojeno s využitím dat – tzv. precizní (chytré) zemědělství.

Co to je precizní zemědělství?

Precizní zemědělství (Precission agriculture) nebo také chytré zemědělství (SmartFarming) představuje jednu z největších výzev poslední doby. Pokud dojde k implementaci strategie Green Deal do Common Agriculture Policy, povede toto buď k výraznému snížení produkce, anebo bude možno dosáhnout stanovených cílů s implementací těchto pravidel pouze zaváděním metod precizního/chytrého zemědělství.  

Tato specializace je v současné výuce na vysokých i středních školách zastoupena pouze okrajově, lze proto předpokládat, že o získání certifikace bude velký zájem
(a že nekvalifikovanou práci budou vykonávat zahraniční pracovníci).

Které profese jsou nejvíc poptávané?

Zootechnik – platové rozmezí od 27 000 Kč do 46 000 Kč*)

Agronom – platové rozmezí od 27 000 Kč do 55 000 Kč*)

Zemědělský specialista mechanizátor – platové rozmezí od 33 000 Kč do 51 000 Kč *)

*) Údaje dle Národní soustavy povolání (při MPSV)

Čím se zabývá Agronom pro precizní zemědělství?

 • Stanovuje technologické postupy při pěstování plodin a zajišťuje jejich realizaci. Řídí
  a usměrňuje agrotechnické a pracovní postupy v rostlinné výrobě.
 • Organizuje a řídí práci v rostlinné výrobě.
 • Stanovuje technologické postupy pěstování rostlin na stanovených plochách, sestavuje osevní plány.
 • Vede provozní dokumentaci a pracuje s daty a výstupy v rámci precizního zemědělství.

Čím se zabývá Technik precizního zemědělství?

 • Poskytuje služby v oblasti přípravy a zpracování dat pro precizní zemědělství.

Čím se zabývá Mechanizátor precizního zemědělství v rostlinné výrobě?

 • Poskytuje poradenství v oblasti zavádění a využívá zemědělské techniky pro precizní zemědělství v rostlinné výrobě.

Čím se zabývá Specialista na precizní zemědělství?

 • Poskytuje poradenství v oblasti precizního zemědělství.

Vyberte si svou novou školu se zaměřením na zemědělství zde.

 

Aktuality

 • Zemědělství žije! i v Praze

  Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

 • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

  Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.