Úvodní strana » Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Zemědělský svaz České republiky

sídlo Hybernská 1613/38, Nové Město, 110 00 Praha

identifikační číslo 265 50 521

zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze oddíl L, vložka 12310

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) účinného ode dne 25. května 2018 Zemědělský svaz České republiky informuje veřejnost o tom, že do své činnosti implementovala toto Obecné nařízení a řídí se jím při zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob (subjektů údajů).

Svaz je správcem osobních údajů a osobní údaje fyzických osob zpracovává pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu jejich zpracování.

Účelem zpracování osobních údajů svazem je zajištění výkonu jeho činnosti jako organizace zaměstnavatelů, zejména předmětu činnosti uvedeného ve spolkovém rejstříku a zakladatelských dokumentech svazu.

Při zpracování osobních údajů fyzických osob je cílem svazu mít k dispozici jen optimální nezbytně nutný soubor osobních údajů fyzických osob, zejména zaměstnanců, členů a smluvních stran a vytvořit takový systém práce s nimi, aby byla zabezpečena jejich ochrana před porušením jejich zabezpečení či jejich zneužitím. Svaz proto vyžaduje od fyzických osob pouze osobní údaje nezbytné ke splnění účelu jejich zpracování. Účel zpracování je svazem vždy určen a dokumentován.

Zpracování osobních údajů je zákonné, neboť svaz má vždy nejméně jeden z těchto důvodů jejich zpracování (právní důvody zpracování osobních údajů) pro jeden či více konkrétních účelů, u nichž není vyžadován souhlas subjektů údajů s jejich zpracováním:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a druhou je svaz jako správce, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na svaz jako správce vztahuje;

c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů svazu jako správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

V nezbytných případech pak svaz může zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů.

Svaz provozuje dohledové kamerový systém se záznamem. Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je:

a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

b) zajištění ochrany bezpečnosti ostatních osob v budově svazu;

c) zajištění ochrany majetku a zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození nebo zničení majetku svazu nebo jiné osoby nacházejícího se v budově svazu.

Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob.

 

Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů má subjekt údajů následující práva týkající se ochrany osobních údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů,
 • právo požadovat přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě souhlasu

a

právo vznést námitku proti zpracování.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů správcem dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost lze podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Svaz jako správce nemá pověřence pro zpracování osobních údajů a nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování.

Ke zpracování osobních údajů je používán zpracovatel.

Zpracování osobních údajů u správce je upraveno vnitřním předpisem.
 

Praha, dne 25.5.2018

Zemědělský svaz České republiky

Ing. Martin Pýcha, předseda svazu

Aktuality

 • Besedování v Semilech

  V minulém týdnu jsme zavítali do Semil na besedu o zemědělství v rámci projektu „Najdi se v zemědělství“. V malebném podhůří Jizerských hor jsme navštívili žáky druhých a čtvrtých tříd Základní školy speciální, Semily.

 • Dutinoví pěvci osídlili budky nainstalované v otevřené zemědělské krajině velmi rychle

  Projektu Stanislava Šimka na obnovu populací dutinových pěvců v zemědělské krajině není ani rok a už přinesl výsledky, které jsou nad očekávání. Nově vyvěšené budky v krajině, která je využívána pro produkční formu hospodaření, ptáci okamžitě obsadili, zahnízdili v nich a vyvedli novou generaci. Do lokalit, pro které byl typický nedostatek přirozených dutin, se tak začínají vracet zástupci dutinových pěvců a s nimi i ptačí zpěv. O další vyvěšování budek mají zájem už nejenom zemědělské podniky, ale i podniky, jejichž předmět činnosti se zemědělstvím vůbec nesouvisí.

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.